My easy gourmet | Panko Mastelo® Sticks20190329133629

My easy gourmet | Panko Mastelo® Sticks

My easy gourmet | Crisp Mastelo® Sticks recipe. If you like mozzarella sticks -who doesn’t?- then you’ll love Mastelo sticks!...